Noticias de la Campaña estatal #NoalTTIP

El Parlament de Catalunya y la campaña #niCETAniTTIP exigen a Rajoy suspender la ratificación del CETA

Castellano abajo
Avui, al Parlament de Catalunya, la Campanya  #niCETAniTTIP hem presentat una Declaració amb el suport dels municipis, sindicats, grups parlamentaris CSQEP, CUP, ERC i amb la presència de Susan George, per exigir q s’aturi l’aprovació del #CETA sense avaluar els impactes sobre les sobiranies, els drets i els nostres serveis públics. Catalunya diu NO al CETA
Hoy, en el Parlamento de Catalunya, la Campaña #niCETAniTTIP ha presentado una Declaración con el apoyo de municipios, sindicatos, los grupos parlamentarios de CSQEP, CUP, ERC, y con la presencia de Susan Georga para exigir que se pare la aprobación del #CETA sin antes evaluar los cimpactos sobre las soberanías, los derechos y nuestros servicios públicos. Catalunya hoy ha dicho No al CETA.

Para leer la declaración pincha aquí


Noticias en prensa

Declaración sobre la tramitación de la ratificación del CETA al Congreso de los Diputados

Castellano debajo

Declaració sobre la tramitació de la ratificació del CETA al Congrés dels Diputats

Les institucions i entitats reunides el dia 4 de maig de 2017 al Parlament de Catalunya hem aprovat en els darrers mesos resolucions, mocions o comunicats expressant la nostra preocupació sobre un conjunt de tractats de comerç i inversió, anomenats de nova generació, que la Unió Europea està negociant i/o en procés d’aprovació: el TTIP, el CETA i el TISA.
En aquests posicionaments ens fèiem ressò de les preocupacions d’importants sectors econòmics i socials sobre possibles impactes als drets socials, laborals, ambientals, l’equitat de gènere, la seguretat alimentària, la salut, culturals, informàtics, etc., així com sobre la defensa d’un espai de mercat amb concurrència equitativa per als diferents agents econòmics, que permeti l’enfortiment del teixit econòmic i social del nostre país. De la necessitat de garantir, en termes expressats a la resolució aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya el passat 6 d’octubre, “la defensa o la millora de l’actual marc legislatiu i reglamentari, nacional o europeu, en matèria social, econòmica, de salut, cultural, ambiental i de defensa dels serveis públics” i “la preservació explícita dels drets laborals establerts pels tractats de l’Organització Internacional del Treball, els drets socials, econòmics, culturals i ambientals”.
També constatàvem els antecedents de tractats de característiques similars, amb una perspectiva de temps en funcionament que, lluny de respondre a les expectatives generades inicialment quant a la generació de llocs de treball i millora de l’economia, han suposat seriosos problemes de subsistència a importants sectors econòmics i extenses capes de la població, tot generant indesitjades conseqüències a nivell econòmic, social i polític.
Per tot això plantejàvem la necessitat que el procés de negociació i, en el seu cas, d’aprovació d’aquests tractats es fes, com estableix la resolució del Parlament de Catalunya:

 • Promovent “la informació i el debat sobre els tractats internacionals de comerç i inversions en curs de negociació o d’aprovació”.
 • Creant “una comissió d’estudi dels possibles impactes del TTIP, del CETA i del TISA en els diferents àmbits econòmics, socials, culturals i ecològics (…), amb una participació plural i equilibrada dels sectors interessats”.
 • Disposant “de més informació sobre els impactes per sectors del TTIP, amb debats sectorials i amb els representants dels consumidors sobre els continguts i l’abast del text, amb l’objectiu d’avaluar el tractat amb totes les garanties i que cada sector en conegui les repercussions”.
 • Avaluant “l’adaptació de la regulació del TTIP a les necessitats de les petites i mitjanes empreses”.
 • I que “el procés de ratificació es faci, a més de pel Consell i el Parlament Europeu, pels vint-i-vuit països membres de la Unió Europea, preferentment via referèndum”.

L’Acord Integral sobre Economia i Comerç entre la Unió Europea i el Canadà (CETA) ha estat el primer d’aquests tractats sobre els que les comissions negociadores van arribar a un acord (octubre de 2014) i que ha estat aprovat pel Consell (31 d’octubre de 2016) i pel Parlament Europeu (15 de febrer de 2017), i que ara necessita ser ratificat pels vint-i-vuit estats membres de la UE i pel Canadà.
Malgrat que no existeix cap element a l’agenda política que en justifiqui la urgència, el Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar el passat 24 de març remetre a les Corts la proposta de ratificació del CETA. Mentre a d’altres països aquest procés de ratificació es pot allargar mesos i fins i tot anys i es pot acabar decidint via referèndum, el Govern espanyol ha optat, d’entre tots els procediments legals possibles, el que millor evita la possibilitat d’un període d’estudi, informació i debat públic amb les parts socials, econòmiques i les institucions polítiques afectades.
Aquesta constatació ve reforçada pel fet que s’ha arribat al punt d’elevar una consulta al Consell d’Estat per si es podia, fins i tot, evitar el debat i la votació al Congrés dels Diputats.
Per tot això les institucions públiques i entitats socials signants:

 • Ens ratifiquem un cop més en la necessitat d’un període d’informació i debat públic en el que tant els sectors socials i econòmics com les administracions públiques afectades per aquests tractat puguin participar i conèixer totes les implicacions i impactes que pot comportar.
 • Considerem que, més enllà de la ratificació o no del CETA, el procediment emprat ens planteja una qüestió de qualitat mínima de la nostra democràcia, així com de manca de respecte a la ciutadania i a la resta d’institucions públiques implicades.
 • En conseqüència, demanem la suspensió del procediment endegat per a la ratificació del CETA, la retirada del projecte remès pel Consell de Ministres a les Corts i l’obertura d’un nou procediment amb la participació de tots els actors implicats.

Parlament de Catalunya, Barcelona, 4 de maig de 2017.
Castellano

Declaración sobre la tramitación de la ratificación del CETA en el Congreso de los Diputados


Las instituciones y entidades reunidas el día 4 de mayo de 2017 en el Parlamento de Cataluña hemos aprobado en los últimos meses resoluciones, mociones o comunicados expresando nuestra preocupación sobre un conjunto de tratados de comercio e inversión, llamados de nueva generación, que la Unión Europea está negociando y/o en proceso de aprobación: el TTIP, el CETA y el TISA.
En estos posicionamientos nos hacíamos eco de las preocupaciones de importantes sectores económicos y sociales sobre posibles impactos a los derechos sociales, laborales, ambientales, la equidad de género, la seguridad alimentaria, la salud, culturales, informáticos, etc., así como sobre la defensa de un espacio de mercado con concurrencia equitativa para los diferentes agentes económicos, que permita el fortalecimiento del tejido económico y social de nuestro país. De la necesidad de garantizar, en términos expresados ​​en la resolución aprobada por el Pleno del Parlamento de Cataluña el pasado 6 de octubre, “la defensa o la mejora del actual marco legislativo y reglamentario, nacional o europeo, en materia social, económica , de salud, cultural, ambiental y de defensa de los servicios públicos” y “la preservación explícita de los derechos laborales establecidos por los tratados de la Organización Internacional del Trabajo, los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales”.
También constatábamos los antecedentes de tratados de características similares, con una perspectiva de tiempo en funcionamiento que, lejos de responder a las expectativas generadas inicialmente en cuanto a la generación de puestos de trabajo y mejora de la economía, han supuesto serios problemas de subsistencia a importantes sectores económicos y extensas capas de la población, generando indeseadas consecuencias a nivel económico, social y político.

 • Por todo ello planteábamos la necesidad de que el proceso de negociación y, en su caso, de aprobación de estos tratados se hiciera, como establece la resolución del Parlamento de Cataluña:
 • Promoviendo “la información y el debate sobre los tratados internacionales de comercio e inversiones en curso de negociación o de aprobación”.
 • Creando “una comisión de estudio de los posibles impactos del TTIP, del CETA y del TISA en los diferentes ámbitos económicos, sociales, culturales y ecológicos (…), con una participación plural y equilibrada de los sectores interesados”.
 • Disponiendo “de más información sobre los impactos por sectores del TTIP, con debates sectoriales y con los representantes de los consumidores sobre los contenidos y el alcance del texto, con el objetivo de evaluar el tratado con todas las garantías y que cada sector conozca las repercusiones”.
 • Evaluando “la adaptación de la regulación del TTIP a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas”.
 • Y que “el proceso de ratificación se haga, además de por el Consejo y el Parlamento Europeo, por los veintidós ocho países miembros de la Unión Europea, preferentemente vía referéndum”.
  El Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA) ha sido el primero de estos tratados sobre los que las comisiones negociadoras llegaron a un acuerdo (octubre de 2014) y que ha sido aprobado por el Consejo (31 de octubre de 2016) y por el Parlamento Europeo (15 de febrero de 2017), y que ahora necesita ser ratificado por los veintidós ocho estados miembros de la UE y por Canadá.

A pesar de que no existe ningún elemento en la agenda política que justifique la urgencia, el Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó el pasado 24 de marzo remitir a las Cortes la propuesta de ratificación del CETA. Mientras en otros países este proceso de ratificación puede alargarse meses e incluso años y se puede acabar decidiendo vía referéndum, el Gobierno español ha optado, de entre todos los procedimientos legales posibles, el que mejor evita la posibilidad de un periodo de estudio, información y debate público con las partes sociales, económicas y las instituciones políticas afectadas.
Esta constatación viene reforzada por el hecho de que se ha llegado al punto de elevar una consulta al Consejo de Estado por si se podía, incluso, evitar el debate y la votación en el Congreso.
Por todo ello las instituciones públicas y entidades sociales firmantes:

 • Nos ratificamos una vez más en la necesidad de un periodo de información y debate público en el que tanto los sectores sociales y económicos como las administraciones públicas afectadas por estos tratados puedan participar y conocer todas las implicaciones e impactos que pueden conllevar.
 • Consideramos que, más allá de la ratificación o no del CETA, el procedimiento empleado nos plantea una cuestión de calidad mínima de nuestra democracia, así como de falta de respeto a la ciudadanía y al resto de instituciones públicas implicadas.
 • En consecuencia, pedimos la suspensión del procedimiento iniciado para la ratificación del CETA, la retirada del proyecto remitido por el Consejo de Ministros a las Cortes y la apertura de un nuevo procedimiento con la participación de todos los actores implicados.

Parlamento de Cataluña, Barcelona, ​​4 de mayo de

Entidades y partidos catalanes exigen a Rajoy suspender ratificación del CETA

Entidades y partidos catalanes exigen a Rajoy suspender ratificación del CETA
La Vanguardia
Barcelona, 4 may (EFE).-
Entidades, sindicatos, representantes municipales y partidos catalanes han exigido al Gobierno de Mariano Rajoy que suspenda y retire el procedimiento para ratificar el tratado de comercio e inversiones UE-Canadá (CETA) e inicie uno nuevo con participación de actores implicados y un referéndum.
Así lo asegura el manifiesto conjunto tras la jornada celebrada hoy en el Parlamento catalán sobre los tratados de libre comercio, a cargo de la campaña “Cataluña no al TTIP“.
En la jornada han participado representantes de fuerzas políticas como el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello (BComú), Lluís Rabell y Joan Josep Nuet (SíQueEsPot), Ferran Civit (ERC), Gabriela Serra (CUP) o la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon (PSC), mientras que la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y diputada, Neus Lloveras (PDeCAT), o el portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, han apoyado el acto, aunque no han podido asistir, según los organizadores.
También sindicalistas catalanes como Camil Ros (UGT), Michaela Albarello (CCOO) y Unió de Pagesos, entidades como Ecologistes en Acció o ATTAC, o la intervención de la prestigiosa filósofa y analista franco-estadounidense Susan George, consultora de agencias especializadas de Naciones Unidas (FAO, Unesco o Unicef) y miembro de Greenpeace Internacional.
En el manifiesto de las fuerzas, instituciones y entidades participantes, se incide en la “necesidad de un periodo de información y debate público” en el que participen sectores sociales, económicos y administraciones afectadas por tratados como el CETA, el TTIP (Tratado de libre comercio UE-EEUU) o el TISA (Acuerdo sobre el Comercio de Servicios).
Además, se considera que “más allá de la ratificación o no del CETA, el procedimiento empleado plantea una cuestión de calidad mínima de nuestra democracia, así como de falta de respeto a la ciudadanía y al resto de instituciones públicas implicadas“.
En consecuencia, pedimos la suspensión del procedimiento iniciado para la ratificación del CETA, la retirada del proyecto remitido por el Consejo de Ministros a las Cortes Generales y la apertura de un nuevo procedimiento con la participación de todos los actores implicados“, señala el manifiesto.
En rueda de prensa, Àlex Guillamón (Cataluña no al TTIP) ha cargado contra el Gobierno de Mariano Rajoy por “empezar un proceso de trámite en las Cortes sin ningún tipo de debate público, participación o información” y ha pedido que se impulse un nuevo proceso de participación, debate y un referéndum participativo.
Un llamamiento al que se ha sumado Gabriela Serra (CUP). “No queremos que nos roben el derecho a opinar, decidir y autodeterminarnos respecto a un acuerdo que es absolutamente contraproducente en todos los sentidos”, ha afirmado.
Serra ha recordado que “una gran mayoría parlamentaria” en Cataluña aprobó una propuesta de resolución oponiéndose a la firma de esos tratados de libre comercio, en una votación en el pasado Debate de Política General que prosperó con el apoyo del PSC, SíQueEsPot y CUP, y que dividió a Junts pel Sí, pues los diputados de ERC votaron junto a los otros partidos de izquierda a favor de rechazar dichos tratados, mientras que los diputados del PDeCAT se abstuvieron.
Susan George, por su parte, ha advertido de que sin la posibilidad de estar informada, la ciudadanía “estará perdida” ante unos acuerdos que provocarán consecuencias “terribles” en regulación sobre salud, trabajo, medio ambiente o bienes públicos, ha alertado, por lo que ha llamado a crear una “unión” entre ciudadanos, investigadores y responsables públicos.

El CETA pone en riesgo el acceso de los ciudadanos a medicamentos necesarios para su salud

El CETA pone en riesgo el acceso de los ciudadanos a medicamentos necesarios para su salud
La Asociación Por un Acceso Justo a los Medicamentos considera que el acuerdo económico y comercial entre Canadá y la Unión Europea conocido como el CETA, pone en riesgo el acceso de los ciudadanos a medicamentos necesarios para su salud, por lo que rechaza su aprobación y pide a los diputados españoles que no ratifiquen este tratado que puede llevar a una situación financiera insostenible al Sistema Nacional de Salud.
Madrid, 01/03/2017, medicosypacientes.com
El pasado 15 de febrero el Parlamento Europeo dio luz verde al Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre Canadá, por una parte y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra. Este acuerdo, conocido como CETA por sus siglas en inglés (Comprehensive Economic and Trade Agreement), consolida un modelo de protección de patente para los medicamentos cuya aplicación está permitiendo fijar precios abusivos insostenibles. En efecto, para la Unión Europea el tratado no cuestiona y, por lo tanto, refuerza la situación actual (20 años de patente, 5 años de certificado de protección suplementaria [CPS], 10 años de exclusividad de datos).
Respecto a Canadá establece al menos 2 años de protección “sui generis”, similar al CPS y 8 años de exclusividad de datos, lo cual elevará significativamente el gasto en medicamentos para el sistema público de salud canadiense.
El tratado, por lo tanto, contribuye a consolidar el modelo de monopolios; un modelo que se ha demostrado que no está funcionando para promover la innovación, que está generando barreras importantes en el acceso a los medicamentos y está poniendo en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de salud.
Es necesario recordar que las patentes de producto para los medicamentos estuvieron prohibidas en España durante prácticamente todo el siglo XX, introduciéndose en el año 1992. En Europa se incorporó también el modelo de patentes en las últimas décadas del siglo XX. A partir del año 1995, con la entrada en vigor del acuerdo internacional sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (los ADPIC), se generalizó en la mayor parte de los países la utilización de patentes de medicamento, con una protección de monopolio por 20 años. Posteriormente se añadieron nuevos elementos dirigidos a prolongar el periodo de patente y retrasar la comercialización de medicamentos genéricos, como el Certificado de Protección Suplementaria y la exclusividad de disposición de los datos de prueba.
Desde entonces, el abuso de este sistema ha conducido a una escalada de precios que multiplican por encima de cien veces los costes de investigación y fabricación y sitúan las ganancias de las empresas farmacéuticas como número uno en el ranking de la industria. El enorme sobre coste de los medicamentos protegidos por monopolio se soporta en los presupuestos públicos por los contribuyentes, así como en los bolsillos de los pacientes. Además, este modelo propicia la sobre prescripción y el sobre consumo, aumentando la incidencia de efectos adversos de los medicamentos.
Este modelo es muy eficiente para la industria y muy ineficiente para el conjunto de la ciudadanía. Seguramente por ello el CETA ha sido aplaudido por la EFPIA, la patronal de la industria farmacéutica europea, asegurando que “mejora la forma en que el sistema de los derechos de propiedad intelectual de Canadá protege las patentes de los productos farmacéuticos europeos”.
La Asociación por un acceso justo al medicamento entiende que es urgente revisar la aplicación del modelo de patentes en este campo, para cambiarlo o ponerlo al servicio de la sociedad, y rechaza la aprobación del CETA en su actual redacción y, en particular, sus artículos 20.27, 20.28 y 20.29. No entramos a valorar los demás aspectos comerciales del CETA y otros campos en los que la aplicación de los derechos de Propiedad Intelectual esté funcionando adecuadamente. Pero entendemos que, mientras se revisa el modelo de patentes aplicado a los medicamentos, se debería excluir esta materia de cualquier tratado internacional.
Por estas razones,esta Asociación insta a los parlamentarios de los diferentes grupos políticos para que en la votación de ratificación del CETA en el Congreso de los Diputados manifiesten su negativa, pues la aprobación del mismo pone en riesgo el acceso de los ciudadanos a los medicamentos necesarios para su salud y puede llevar a una situación financiera insostenible a nuestro sistema sanitario.
La Asociación por un acceso justo al medicamento, se presentó el 1 de febrero con el objetivo de defender un acceso equitativo a fármacos seguros y asequibles que garanticen la calidad de vida de la población española. Esta nueva entidad está impulsada por expertos sanitarios como Fernando Lamata, Roberto Sabrido, Juan José Rodríguez Sendín, Javier Sánchez Caro, Ramón Gálvez, Carlos Álvarez y David Larios. Su objetivo es defender una Sanidad pública de calidad y para todos, donde está incluido el acceso justo a los medicamentos esenciales sin necesidad de poner en riesgo la existencia del Sistema Nacional de Salud.

Concentración en defensa del campo de Cantabria y en contra de la ratificación del CETA

Concentración en defensa del campo de Cantabria y en contra de la ratificación del CETA.
La Plataforma Cantabria por lo Público y Contra los Recortes con motivo de la celebración la semana pasada del día Internacional de la Lucha Campesina convoca para este próximo martes día 25 de abril a las 19:30 horas de la tarde una concentración frente al ayuntamiento de Santander en contra de la ratificación del CETA tratado de libre comercio con Canadá en nuestro país.
La agricultura y la ganadería de Cantabria están amenazadas ante la posible ratificación del CETA por España que puede suponer una gran agresión para el campo de nuestra región debido a la libre circulación de mercancías y de inversiones sin contar con la protección de nuestros agricultores y ganaderos por parte de nuestro gobierno.
Desde la Plataforma Cantabria por lo Público estamos en contra del modelo agroindustrial especulativo que se promueve con la aplicación del CETA. Debido a que dicho modelo además de apoyar el desarrollo de las grandes industrias agroalimentarias, de los grandes capitales y bancos, fomenta un aumento de la desigualdad económica y social entre las personas.
A las grandes empresas agroalimentarias a nivel mundial no les interesa sí las familias ganaderas y agrícolas cántabras han tenido o no que abandonar sus vacas y sus terrenos, el modo como se han obtenido los productos ó la seguridad alimentaria. En este sentido los Tratados de Libre Comercio no hacen más que fomentar una competición mundial entre los agricultores para el beneficio de las multinacionales.
El Tratado Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá, (CETA por sus siglas en inglés), también conocido como el ”TTIP canadiense”, tras su aprobación en el mes de febrero por el Parlamento Europeo se encuentra en la actualidad pendiente de la ratificación por parte de los Parlamentos Nacionales y Regionales de los 28 estados miembros.
En el caso de nuestro país el gobierno de Mariano Rajoy, previa aprobación por parte del Consejo de Ministros a comienzos del mes pasado, registró el pasado día 27 de marzo en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley para la ratificación del CETA. Esta forma de actuar lo que indica no es más que nuestro Gobierno además de no contar con la ciudadanía, está tratando de que el CETA se ratifique lo más rápido posible, a pesar de que por su trascendencia debería de considerarse la posibilidad de llegar a ser sometido a referéndum.
En este sentido el pasado 4 de Abril el grupo parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea presentó una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que dentro de las Cortes se solicite al Tribunal Constitucional un examen que confirme que el tratado entre la UE y Canadá viola los derechos constitucionales de la ciudadanía tal y como se ha hecho con anterioridad en Francia y Alemania. Esto es debido a que el CETA vulnera al menos cuatro artículos de nuestra Constitución, pues para su aplicación habría que modificar procesos legislativos sin haber sido estos aprobados con anterioridad por las Cortes.
Para obtener la mayoría necesaria en el Pleno del Congreso y lograr que el Tribunal Constitucional examine dicho Tratado, desde la Plataforma Cantabria por lo Público y Contra los Recortes y desde el resto de organizaciones de la Campaña Nacional Contra los Tratados de Libre Comercio TTIP, CETA y TiSA instamos a todos los grupos parlamentarios, y especialmente al PSOE, a apoyar el control previo de inconstitucionalidad del CETA.
Por todo ello animamos a la ciudadanía de Cantabria a concentrarse este próximo martes día 25 frente al ayuntamiento de Santander a las 19:30 horas.
La Plataforma Cantabria por lo Público y Contra los Recortes está formada por las siguientes organizaciones: Interpueblos, STEC, Ecologistas en Acción, IU, Podemos, UP, UJCE, Plan B, ADSP, UGT, Republicanos, Partido Humanista y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
Más información en www.noalttip.org

Trump pone a Gran Bretaña por detrás de la Unión Europea en su prioridad de comercio

Trump pone a Gran Bretaña por detrás de la Unión Europea en su prioridad de comercio.
Merkel obtiene una victoria sobre el Brexit para Europa.
Fuente: https://www.thetimes.co.uk/edition/news/trump-puts-eu-ahead-of-britain-in-trade-queue-l7t8zwn7k
(Traducción del artículo publicado en ‘The Times’ el 22/04/2017)
James Dean, US Business Editor| Bruno Waterfield, Brussels| Oliver Wright, Policy Editor.
22 de abril de 2017

Angela Merkel convenció a Donald Trump de que la negociación del tratado comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea podría ser más sencilla de lo que piensa.
Gran Bretaña ha sido desplazada por detrás de la Unión Europea en la fila para cerrar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Así lo hicieron saber fuentes oficiales de Washington.
El presidente Trump suavizó su oposición a la negociación con la Unión Europea como un solo bloque, después de que los intentos de sus funcionarios para entablar conversaciones con los Estados europeos, en forma individual, hayan sido rechazados.
Durante una conversación privada el mes pasado, la canciller alemana Angela Merkel convenció a Donald Trump de que las negociaciones del acuerdo entre EEUU y la Unión Europea podrían ser más sencillas que lo que Trump podía pensar, comentaron a The Times fuentes próximas a ambas partes.

Boris Johnson con Paul Ryan, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, quien insinuó que el tratado TTIP con la Unión Europea podría reavivarse.
Esto llevó a que la administración Trump se diese cuenta de que un tratado de comercio con la Unión Europea, que permitiera un intercambio de bienes y servicios sin aranceles, sería más importante para los intereses estadounidenses que un tratado con el Reino Unido del post Brexit, comentaba una fuente cercana a la Casa Blanca.
El Tratado transatlántico de comercio e inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) entre la Unión Europea y EEUU quedó aparcado después de la victoria electoral de Trump. Ahora podría revivir o podría proponerse un nuevo acuerdo.
La Unión Europea es el mayor socio comercial de EEUU: las exportaciones estadounidenses a la Unión Europea fueron el año pasado de 270.000 millones de dólares, e importó bienes por 417.000 millones de dólares. En el mismo período, EEUU exportó al Reino Unido bienes por 55.000 millones de dólares, e importó por 54.000 millones de dólares.
Esta evolución amenaza con poner en un aprieto a Boris Johnson, el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, quien después de entrevistarse con los asesores del Sr. Trump en enero pasado declaró que su país estaba en “primera línea” para firmar un acuerdo con EEUU. Hace un año, Barack Obama avisó que el Reino Unido podría verse como el “último de la fila” si abandonaba la Unión Europea. David Cameron, en una conversación informal en Londres, dijo: “Podría ser que en algún momento, más adelante, surgiera un tratado de comercio Reino Unido – EEUU, pero no será pronto”.
El cambio de opinión del Sr. Trump se puede atribuir a la intransigencia de la Sra. Merkel. Después de su viaje a Washington, informó a sus colegas de gobierno de lo que era, según ella, “un malentendido muy básico” del Sr. Trump sobre los “principios» del comercio en la UE”.
Un viejo político alemán declaró que el “Sr. Trump le preguntó diez veces si podía negociar un tratado de libre comercio con Alemania. Y todas las veces Merkel le respondió “No, no puede hacer un tratado comercial con Alemania, solamente con la Unión Europea”. ”En la undécima negativa, Trump finalmente entendió el mensaje”, “Oh, haremos entonces un tratado con la Unión Europea”. Cecilia Malmström, la comisaria de comercio de la Unión Europea, visitará Washington la semana próxima para entablar negociaciones informales con Wilbur Ross, el Secretario de Comercio, y otros funcionarios del gobierno. La Unión Europea y la Sra. Malmström no tienen especial interés en aparecer como que abogan para que se abran de nuevo las negociaciones, sino que quieren discutir sobre “la justificación económica y estratégica” de un tratado de comercio si la parte estadounidense hace lo mismo.
Antes de la elección presidencial del año pasado, la Unión Europea y EEUU habían progresado con el TTIP, pero la amenaza del Sr. Trump de desechar los acuerdos multilaterales parecía señalar su defunción. Sin embargo, seis funcionarios y ex funcionarios del área de comercio de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, declararon por separado que la Casa Blanca había suavizado su posición sobre la obstrucción del acuerdo de libre comercio con la UE desde que Trump asumió la presidencia. De los seis, uno creía que las negociaciones sobre el TTIP se podrían reanudar, mientras que los otros cinco no estaban seguros sobre si el acuerdo podría resucitar o se propondría uno nuevo.
Las normas de la Unión Europea prohíben al Reino Unido negociar o entrar en acuerdos comerciales con otros países hasta que deje la Unión, pero su gobierno quiere progresar mediante negociaciones informales hasta que llegue ese momento.
Hay un desacuerdo en el gobierno británico acerca de la velocidad del procedimiento para buscar un acuerdo comercial entre el Reino Unido y EEUU. Se entiende que figuras prominentes del Foreign Office desconfíen de tener demasiada prisa para llegar a un acuerdo por temor a que el Reino Unido quede en desventaja.
En su visita de esta semana al Reino Unido, Paul Ryan, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, expresó la más clara insinuación hasta ahora de que el TTIP podría resucitar. En un discurso ante el think tank Policy Exchange, dijo: “A partir de la invocación del artículo 50, el Reino Unido y la Unión Europea deben determinar el mejor camino a seguir… Queremos que las partes se reúnan y establezcan un acuerdo duradero. Una fuerte relación entre el Reino Unido y la Unión Europea está en el centro de nuestros mejores intereses. En la misma línea, Estados Unidos continuará trabajando estrechamente con nuestros amigos de la Unión Europea, y así trazar el camino hacia nuevas negociaciones sobre el TTIP”.
En una entrevista en The Times en enero, el Sr. Trump dijo que él quería tener un acuerdo comercial con Gran Bretaña celebrado «de manera rápida y apropiada» porque eso era «bueno para ambas partes».
Preguntas y respuestas
¿Qué es el TTIP?

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones es un acuerdo propuesto para reducir las tarifas aduaneras, y otras barreras no arancelarias en el comercio entre EEUU y la Unión Europea. Desde 2013 hay negociaciones en marcha, pero estas encontraron oposición en ambos lados del Atlántico.
¿Por qué surgieron problemas en las negociaciones?
Fue debido a la gran complejidad de los temas y a la necesidad de alinear las prioridades económicas de los Estados miembros de la Unión Europea y de EEUU. También fueron vigiladas por una campaña de presión poderosa a lo largo y ancho de la Unión Europea, por grupos que argumentaban que el tratado llevaría a la privatización de las prestaciones de la sanidad pública. El mundo laboral alertó de que los sistemas públicos de salud podrían abrirse a las empresas privadas de asistencia sanitaria de EEUU, a las que se les permitiría pujar por los contratos. Esto fue negado por los negociadores. También hubo controversias con la utilización de los tribunales de arbitraje inversor – Estado. En un tratado comercial anterior entre Australia y Hong Kong, dichos tribunales fueron utilizados para que las iniciativas de salud pública sobre prohibición de marcas en las cajetillas de tabaco fueran consideradas ilegales.
¿En qué punto se encuentra ahora el TTIP?
Muchos comentaristas dijeron que el TTIP estaba de hecho muerto después de la elección de Donald Trump, por su antipatía a los tratados comerciales multilaterales. Uno de sus primeros actos de gobierno fue retirarse del Tratado Transpacífico (TPP) que acababa de acordarse entre Estados Unidos y numerosos países del Pacífico. Aunque hay signos de que su posición está cambiando. El Sr. Trump desea un tratado comercial con Alemania, y el TTIP —o el acuerdo que lo sustituya— es la única manera para alcanzarlo. Brigitte Zypries, la ministra alemana de Economía, declaró que”el TTIP no estaba muerto”, y que viajaría el mes siguiente a Estados Unidos para hablar sobre ello. Sin embargo, muchas de las oposiciones y de las dificultades técnicas siguen existiendo, y después del Brexit, la Unión Europea perderá uno de los más fuertes defensores del TTIP de entre sus miembros.
Traducción del original en inglés: Griselda Piñero

Declaració municipalista de Mallorca contra el CETA

Declaració municipalista de Mallorca contra el CETA
Dins el marc de les accions que la Plataforma No al TTIP Mallorca dur endavant per tal d’intentar aturar la ratificació del CETA (Acord Econòmic i Comercial Global) que ja ha estat aprovat pel Parlament Europeu el passat 15 de febrer i que ara es troba en tràmits de ratificació per part dels parlaments membres estatals, i que en el cas del govern espanyol en aquests moments ja ha estat registrat al Parlament el Projecte de Llei per ratificar-lo, la Plataforma ha organitzat avui dissabte 29 d’abril a Inca una Jornada Municipalista contra el CETA convidant-hi a regidors i regidores d’ajuntaments i representants d’entitats de la societat civil. Hi han assistit representants de Palma, Marratxí, Artà, Sóller, Capdepera, Inca i Esporles, així com membres de diverses entitats socials.
En aquesta jornada s’ha constatat la preocupació que existeix des dels municipis pels perills que pot comportar l’aprovació i l’aplicació d’aquest tractat front a la pèrdua de la sobirania local.
Fruit d’aquesta trobada s’ha aprovat una Declaració Municipalista contra el CETA, per la defensa del principi de subsidiarietat, la soberania local i la democràcia que adjuntam en aquest comunicat. Aquesta declaració signada pels regidors/es presents avui, la feim extensiva a futures adhesions de càrrecs públics de Mallorca. També s’ha proposat dur als ajuntaments una proposta de moció específica contra el CETA perquè sigui valorada i aprovada dins els seus respectius plens.
Els regidors/es presents també han acordat crear una xarxa per coordinar els diferents municipis contra els tractats (CETA, TTIP i TISA) i per la defensa dels serveis públics amenaçats per aquests.
Per altra banda, un regidor representant del col·lectiu « AVANÇAM » ha anunciat el compromís de plantejar a aquest grup de regidors/es l’adhesió a la Plataforma i a la Declaració Municipalista.
Des de la Plataforma anunciam que dins aquest mes de maig i juny continuarem duent a terme accions per tal d’intentar aturar aquest tractat del CETA i els altres, coordinats amb la campanya estatal, i ja anunciem que pel 3 de juny tenim prevista una acció a Palma.
A Inca, 29 d’abril de 2017
ENTITATS QUE FORMEN PART DE LA PLATAFORMA NOALTTIP MALLORCA: AMICS DE LA TERRA, AMS (Assemblea de Moviments Socials de Mallorca), Assemblea Sobiranista de Mallorca, Assemblea Republicana, Associació LA DEFENSA de Consumidors i Usuaris de Balears, ATENEU PERE MASCARÓ, ATTAC-Mallorca, CCOO Illes Balears, CGT Balears, Coordinadora CONGDIB, CRIDA, Dignitat i Solidaritat-ADIS, Ecoxarxa Mallorca, ENDAVANT, ENTREPOBLES-Mallorca, ESQUERRA SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS (PSIB-PSOE), ESQUERRA UNIDA Illes Balears, FEMINISTES EN ACCIÓ, FÒRUM CIUTADÀ, GOB, Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores (GREC), GREENPEACE, JUBILATS PER MALLORCA, Lobby Dones per Mallorca, MÉS per Mallorca, PADRINES I PADRINS FLAUTES, PAH Mallorca, Partido X. Mallorca, PODEMOS, S’ALTRA SENALLA, STEI Intersindical, UcxR, UGT
Declaració municipalista de Mallorca contra el CETA

Podemos denuncia que PP, PSOE y C’s impiden que se paralice el tratado CETA

Podemos denuncia que PP, PSOE y C’s impiden que se paralice el tratado CETA
La formación morada protesta porque la “triple alianza” se opone en la Mesa del Congreso de los Diputados a iniciativas de la formación morada por razones políticas pese a cumplir los requisitos reglamentarios
Juan Antonio Blay
publico.es
El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha denunciado este viernes a primera hora de la tarde que el PP, PSOE y Ciudadanos se han conjurado para oponerse en la Mesa del Congreso de los Diputados a diversas iniciativas planteadas por la formación morada por razones “políticas” cuando cumplen todas las condiciones de tipo jurídico y reglamentario. “Exigimos que nos dejen trabajar”, ha protestado en una breve comparecencia ante los periodistas la portavoz del grupo, Irene Montero.
Acompañada por los miembros de la Mesa de la Cámara Baja de su formación política, Gloria Elizo, vicepresidenta cuarta; y Marcelo Expósito, secretario tercero, Montero ha denunciado “el bloqueo de estas formaciones a las iniciativas que presentamos sin ninguna argumentación más allá de criterios políticos”, ha dicho.
En concreto, Montero y Elizo han criticado que la Mesa se haya opuesto a la paralización de los trámites de ratificación del tratado de la Unión Europea con Canadá, conocido con las siglas CETA, tal y como planteaba el grupo morado. La iniciativa de Unidos Podemos pedía someter al pleno esta posibilidad por entender que el CETA vulnera competencias del Congreso de los Diputados y del Senado, por lo que pedían una cuestión previa de constitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC), lo que paralizaría su ratificación por parte de España.
Otras fuentes de la Mesa han explicado a este periódico que la Mesa ha decidido someter al criterio de los servicios jurídicos de la cámara la propuesta del grupo parlamentario de Unidos Podemos por entender que “sin ese informe no podemos someter a debate del pleno la petición de esa cuestión previa de constitucionalidad [al TC]”. Ese informe, según estas fuentes, se debatirá por la mesa en la próxima reunión de este órgano, el día 8 de mayo.
“El secuestro al que PP, PSOE y Ciudadanos someten a la Mesa y al resto de la cámara también ha impedido que se tramite nuestra petición de crear una comisión de investigación sobre el accidente del Alvia [ocurrido en Angrois, cerca de Santiago de Compostela, en julio de 2013con 79 personas muertes]”, ha denunciado también la portavoz de Unidos Podemos.
Los representantes de Unidos Podemos también han denunciado que la denominada “triple alianza” se haya opuesto a la convocatoria de un pleno monográfico para “debatir los graves casos de corrupción que están siendo denunciados por los medios de comunicación. Han impedido que comparezcan el presidente Rajoy, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, y los ministro de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Juan Ignacio Zoido”, ha explicado Montero.
“Esto es un veto sistemático de la Mesa a las iniciativas de nuestro grupo que impide el normal funcionamiento de la democracia”, ha insistido Irene Montero, por lo que ha justificado una vez más la validez de la iniciativa de presentar una moción de censura al Gobierno de Rajoy “para cambiar este estado de cosas y la situación de paralización que vivimos”.

#StopCETA1mayo – Llamado a las movilizaciones

El pasado 27 marzo, el Gobierno español remitió a la presidenta del Congreso de los Diputados la documentación relativa al Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea (CETA) para ser ratificado, tal como ya se ha hecho en el Parlamento Europeo y en el Consejo.
Si el CETA llegara a entrar en vigor, llevaría, según varios estudios de entidades independientes, a una bajada de salarios y a una pérdida aproximada de 600 000 puestos de trabajo en la UE, a causa del el dumping social y las deslocalizaciones provocadas por un modelo de comercio híper competitivo. Además, se produciría una aceleración de la transferencia de rentas desde el trabajo al capital.
¡No podemos consentirlo!
La campaña NO al TTIP/CETA/TISA estaremos presentes en las movilizaciones sindicales del 1º de Mayo para hacer patente nuestro rechazo a que este tratado, enormemente perjudicial para los trabajadores y las trabajadoras, vea la luz con el voto favorable de representantes políticos elegidos supuestamente para beneficiar a las mayorías sociales, y no a las élites empresariales de las grandes corporaciones transnacionales.
#StopCETA1mayo

Páginas